Regulamin

 

I. O księgarni
 1. Księgarnia internetowa [zwana dalej „Księgarnią”], działająca pod adresem oficynazwiazekotwarty.pl, prowadzona jest przez Oficyna Związek Otwarty Anna Bal i Katarzyna Kurska-Wilk spółka cywilna, prowadzona w Warszawie, ul. Kaliska 5/6; 02-316 Warszawa [zwane dalej „Wydawnictwem”] o numerze NIP: 7010953082, REGON: 384725524. Księgarnia prowadzi sprzedaż produktów obecnych na stronie internetowej za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dane kontaktowe: Oficyna Związek Otwarty Anna Bal i Katarzyna Kurska s.c. ul. Kaliska 5/6, 02-316 Warszawa Nip 7010953082 Regon 384725524 biuro@oficynazwiazekotwarty.pl
II. Płatność i zakupy
 1. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż książek i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Na stronie internetowej Księgarni publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Znajdujące się na stronie Księgarni informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Księgarni oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej: www.oficynazwiazekotwarty.pl
 4. Księgarnia, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Koszyk”.
 5. W celu złożenia zamówienia, Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronach Księgarni. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki, i dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Księgarni i jego akceptację.
 6. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 7. Wszelkie płatności realizowane przed wysłaniem przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji umowy sprzedaży.
 8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego zamówienia. E-mail potwierdzający zamówienie zostanie wysłany na adres podany w zamówieniu i będzie zawierał informacje na temat:
  • imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) Wydawnictwa organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numeru, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
  • głównych cechach świadczenia i jego przedmiotu,
  • ceny obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki,
  • zasady zapłaty ceny,
  • kosztów oraz terminu i sposobu dostawy,
  • prawa odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa,
  • miejscu i sposobie składania reklamacji.
 9. E-mail potwierdzający zamówienie zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Wydawnictwa o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia, między Wydawnictwem a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.
 10. Na zamówione produkty wystawiany jest paragon lub – na życzenie Klienta – faktura VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o wcześniejsze wskazanie tej okoliczności w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie opcji „Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać fakturę”.
 11. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wydawnictwo akceptuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Wydawnictwa lub płatność przez serwis Paynow.
 12. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z Wydawnictwem: biuro@oficynazwiazekotwarty.pl
 13. Ceny produktów w Księgarni są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są podawane odrębnie.
III. Koszty wysyłki
 1. Wydawnictwo pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta. Opłata ta uzależniona jest od wagi przesyłki oraz cenników przewoźników (Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej).
 2. Aktualne opłaty za przesyłkę znajdują się w tabeli opłat opublikowanej na stronie Księgarni.
 3. Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Pocztę Polską i/lub firmę kurierską.
 4. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia.
IV. Terminy dostawy
 1. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki.
 2. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
V. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy w wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres Wydawnictwa.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie ust. 1 powyżej, umowę uważa się za niezawartą.
  • Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty Wydawnictwu lub przekazać je osobie upoważnionej przez Wydawnictwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany jeśli produkty, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności:
  • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
VI. Reklamacje
 1. Wydawnictwo ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Wydawnictwa z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Wydawnictwo nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Księgarni mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.
VII. Ochrona danych osobowych
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.
 2. Jakie dane osobowe będą przetwarzane, po co i na jakiej podstawie? Dane podawane przy rejestracji na stronie www.oficynazwiazekotwarty.pl (adres e-mail) będą przetwarzane w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego (m.in. umożliwienie podglądu dotychczasowych zamówień). W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych (newsletter), dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o ofercie wydawnictwa, w tym produktach oferowanych przez wydawnictwo i organizowanych przez nie wydarzeniach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy w stanie założyć konta w sklepie internetowym i ewentualnie wysyłać informacji o naszej ofercie na podany adres e-mail. Możliwe jest złożenie zamówienia bez zakładania konta, jednak w takim wypadku nie uzyskasz dostępu do funkcji sklepu dostępnych dla osób zarejestrowanych. Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku:
  • niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego świadczenia usług związanych z udostępnieniem dodatkowych funkcji sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),
  • uzasadniony interes administratora, polegający na przedstawieniu informacji o ofercie wydawnictwa, o ile zostanie wyrażona zgoda na wysyłanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w celach:
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank („Bank”) w związku z:
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  Dane podawane w trakcie składania zamówienia na stronie www.oficynazwiazekotwarty.pl (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer NIP, przedmiot zamówienia) będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.oficynazwiazekotwarty.pl, tj. w celu księgowania, skompletowania i wysyłki zamówionych towarów. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i bez nich nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Kto będzie przetwarzał dane osobowe? Administratorem danych jest: Oficyna Związek Otwarty Anna Bal & Katarzyna Kurska s.c. ul. Kaliska 5/6, 02-316 Warszawa Nip 7010953082 Regon 384725524
 4. Jak długo będą przetwarzane dane? Dane podane przy rejestracji będziemy przetwarzali do czasu usunięcia konta przez osobę dokonującą rejestracji. Dane podane dla potrzeb wysyłki informacji handlowych będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na taką wysyłkę lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Dane podane w trakcie składania zamówienia będziemy przetwarzali przez okres realizacji zamówienia. Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Klientowi wobec administratora lub administratorowi wobec Klienta.
 5. Czy dane mogą być przekazywane innym podmiotom? Dostęp do danych mogą uzyskać podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu w celu obsługi informatycznej, a w przypadku realizacji zamówień także obsługi księgowej, logistycznej i dostarczania przesyłek. Takimi podmiotami są obecnie:
  • mBank i Paynow (dla potrzeb obsługi płatności internetowych)
  • firmie kurierskiej, stosownie do wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia.
  Przekazanie danych uprawnia odbiorcę do korzystania z nich tylko w wyraźnie wskazanych przez nas celach. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i otrzymamy odpowiednie żądanie.
 6. Jak można skontaktować się z administratorem? Zapraszamy do kontaktu pisemnego: Oficyna Związek Otwarty Anna Bal i Katarzyna Kurska s.c., ul. Kaliska 5/6, 02-316 Warszawa, Nip 7010953082, Regon 384725524, biuro@oficynazwiazekotwarty.pl
 7. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych? Zgoda na wysyłanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Osoba przekazująca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego). W przypadku danych związanych z wysyłką informacji handlowej, przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba przekazująca dane ma prawo do ich poprawiania. Osobie przekazującej dane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Sklepu internetowego, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Paynow w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Paynow w ramach formuły udostępnionej przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Paynow.
 9. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz należytego ich zabezpieczania.
VIII. Ochrona praw autorskich
 1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Księgarnia zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego znaczną liczbę produktów wskazującą na ich przeznaczenie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, Księgarnia ma prawo odmowy zawarcia umowy sprzedaży.
IX. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21/12/2020.
 3. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Księgarni. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.